شارك في فيسبوك شارك في تويتر شارك في واتساب

آیا املاک در ترکیه به ارث می رسند؟ قانون ارث در ترکیه چیست؟

27/02/2024 امور حقوقی و مالیاتی 3841 آیا املاک در ترکیه به ارث می رسند؟ قانون ارث در ترکیه چیست؟

عناوین مقاله

با افزایش مالکیت اموال منقول وغیر منقول توسط اتباع خارجی، وتمایل آنها به زندگی در ترکیه، مسائلی از جمله نحوه به دست آوردن چنین اموالی پس از مرگ آنها، توانایی وراث در تصرف آن واجرای احکام ارث صادر شده از دادگاه های خارجی با توجه به تأثیر آشکار آن بر سرمایه گذاری در ترکیه اهمیت روز افزونی پیدا می کنند، سیستم ارث در ترکیه یکی از کنجکاوی انگیزترین موارد از نظر خارجی ها محسوب می شود.

قانون تقسیم ارث در ترکیه چیست؟

در پرونده های انحصار وراثت که یکی از أطراف آن خارجی است، مهمترین مسئله تعیین قانونی است که برای حل این اختلاف اعمال خواهد شد، که آیا قانون دولت ترکیه یا قانون کشور متوفی خارجی اعمال خواهد شد؟

قانونی که در پرونده های ارث خارجی ها اعمال خواهد شد (مانند تنظیم وصیت نامه ها،  قراردادهای ارث و شرایط لازم برای انجام این معاملات) با استناد به ماده 20 قانون بین المللی اجرائی و خصوصی (MÖHUK) شماره  5718 مشخص می شود، اگر اموال مرتبط به ارث غیر منقول باشد قانون ترکیه بر آن اعمال خواهد شد ، به معنی دیگر، در مورد توریث اموال غیر منقول بدون توجه به کشوری که تبعه خارجی به آن تعلق دارد قانون ترکیه اعمال می شود، اما در مورد اموال منقول مانند ماشین و پول، در این صورت دعاوی قضائی تابع قانون کشوری است که ماترک متوفی (دارائی های متوفی) در آن وجود دارد.

آیا توریث اتباع خارجی محدودیتی دارد؟

مالکیت املاک در ترکیه توسط اتباع خارجی وتوریث آن ها دارای محدودیت های مشخصی است وآن عبارت از یک حق محدود است، به این صورت که اصول تملک املاک غیر منقول توسط اتباع خارجی وحقوق عینی در ترکیه طبق ماده 35 قانون سند مالکیت (تاپو) به ششرح زیر تنظیم می شود:

اتباع خارجی کشورهایی را که رئیس جمهور تعیین می کند از حق تملک املاک وحقوق عینی به صورت محدود مشروط به رعایت الزامات قانونی وبنا به منافع دولت وروابط دوجانبه بین دو کشور برخوردار هستند.

بنا بر این، برای اینکه خارجی ها، هر کسی که شهروند ترکیه نیست، بتوانند املاک و حقوق ملکی خود را در ترکیه به دست آوردند ، باید شهروند یکی از کشورهائی را که رئیس جمهور مشخص کرده است ، و همچنین مساحت کل اموال غیر منقول و حقوق عینی نباید بیش از ده در صد مساحت منطقه تحت مالکیت خصوصی و یا سی هکتار برای هر نفر در سراسر کشور باشد.

در مورد ارث اموال غیر منقول وحقوق عینی که خارجی ها نمی توانند آن را به دست آورند، دارایی ها تسویه میشود وبه ارزش مالی تبدیل می شوند، به معنی دیگر، اگر تبعه خارجی یک دارایی را به ارث برد که اتباع خارجی نمی توانند آن را به دست آورد، این تبعه خارجی فقط می تواند قیمت دارایی را دریافت کند، نه دارایی را، ورئیس جمهور حق دارد مبلغی را که می توان برای فرد در سراسر کشور به دست آورد دوبرابر کند.

آیا گواهی تقسیم ارث که از یک کشور خارجی گرفته می شود در ترکیه معتبر است؟

گواهی تقسیم ارث گرفته شده از دادگاه خارجی در ارتباط با اموال غیر منقول تبعه خارجی در ترکیه به رسمیت شناخته نمی شود، زیرا دادگاههای ترکیه دارای صلاحیت قضائی انحصاری بر دارائی های غیر منقول در ترکیه طبق مصوبه خود مورخ 10/02/1968 صادر شده از اداره مدنی دوم دادگاه عالی تجدیدنظر هستند، اما ممکن است که تصمیمات دادگاه های خارجی در مورد اموال منقول طبق قوانین به رسمیت شناخته شود.

در صورتی که گواهی تقسیم ارث توسط یک دفتر اسناد رسمی یا یک شهرداری خارجی صادر شود، امکان ندارد این اسناد به رسمیت شناخته شود واجرا شود، زیرا تنها تصمیمات صادر شده توسط دادگاههای خارجی می توان مورد قبول دادگاههای ترکیه قرار بگیرد وتوسط آن ها اجرا شود، وبرای اینکه وصیت نامه صادر شده از یک کشور خارجی در ترکیه معتبر باشد، باید از سوی کنسولگری ترکیه تأیید شود.

آیا می توان گواهی تقسیم ارث در ترکیه برای خارجی ها دریافت کرد؟

خارجی ها برای دریافت گواهی تقسیم ارث در ترکیه هیچ مانعی قانونی ندارند، وآنها می توانند آن را از دادگاه های مدنی صلح در ترکیه دریافت کنند، حتی می توان دو گواهی ارث متفاوت از دادگاه های مدنی صلح در ترکیه برای املاک منقول وغیر منقول به طور جداگانه دریافت کرد، وبرای اینکه انتقال ارث انجام شود، اول باید گواهی تقسیم ارث دریافت کرد.

چرا گواهی تقسیم ارث در ترکیه ضروری است؟

اگرچه میراث متوفی طبق قانون به طور خودکار توریث می شود، ولی با این وجود، دریافت گواهی تقسیم ارث ضروری است که آن ورثه را قادر به تصرف قانونی ماترک (دارایی های متوفی) می سازد، مانند تصرف در سپرده های بانکی متوفی، مطالبه طلبکاری های متوفی از اشخاص ثالث وانجام معاملات در اداره راهنمایی ورانندگی واداره ثبت اسناد در رابطه به املاک منقول (ماشین ها) یا املاک غیر منقولی است که به نام وی ثبت شد.

وصیت نامه وشرایط پذیرش قانونی آن:

وصیت نامه سندی مکتوب یا بیانیه شفاهی است که آخرین خواسته های مورث واصول تقسیم ارث را مشخص می کند که از یک فرد بزرگسال بالغ وعاقل با سن بالای پانزده سال پذیرفته می شود، وطبق قانون مدنی ترکیه سه نوع از وصیت نامه مورد قبول قرار می گیرند:

 1. وصیت نامه رسمی: این وصیت نامه با حضور یک مقام رسمی (دفتر اسناد رسمی ، دادگستری صلح یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز باشد) و دو شاهد (ماده 537-532) قانون مدنی تنظیم می شود .
 2. وصیت نامه دست نویس: در این حالت، وصیت نامه با دست نوشته موصی نوشته می شود، ودرج با تاریخ آن را امضا می کند، وهرگونه امضای دیگر مربوط به غیر موصی وصیت نامه را باطل می کند (ماده 538).
 3. وصیت نامه شفاهی: این نوع از وصیت نامه ها در موارد اضطراری تنظیم می شود که موصی قادر به تنظیم هیچ نوعی دیگری از وصیت نامه ها نباشد، واین وصیت نامه پس از یک ماه ودر صورت از بین رفتن وضعیت اضطراری وزنده ماندن موصی باطل می شود (ماده 539-541).

ابطال وصیت نامه:

اگر وصیت نامه شرایط تنظیم آن را (ماده 558-557، 544) فرآهم نکند باطل می شود، مانند موارد زیر:

 1. موصی واجد شرایط نمی باشد.
 2. نوشتن وصیت نامه تحت فشار، ارعاب یا تقلب.
 3. محتوای وصیت نامه بر خلاف قانون واخلاق است.
 4. وصیت نامه دارای عیب ونقص می باشد.

می توان وصیت نامه را با ثبت دعوی در دادگاه بدوی مدنی متصدی رسیدگی به پرونده های ابطال باطل کرد.

در صورت نبود وصیت نامه ای است که به صورت رسمی تایید شد، تقسیم ارث طبق قانون ترکیه به شرح زیر انجام می شود:

 • فرزندان وزن یا شوهر وراث قانونی هستند (نیمی از ارث برای زن / شوهر ونیمی دیگر به طور مساوی بین فرزندان پسر ودختر توزیع می شود).
 • اگر مورث دارای فرزند نباشد، ترکه او به پدر ومادرش می رسد.
 • اگر والدین او زنده نباشند، برادران او ورثه قانونی خواهند بود.
 • در صورت عدم وجود بستگان، زن / شوهر وارث کل اموال خواهد است.
 • در صورت نبود هیچ وارث قانونی از لیست ذکر شده، ترکه وی به صورت کامل حق دولت ترکیه است.

اسناد مورد نیاز برای انتقال مالکیت به وراث:

 1. بیانیه خانوادگی (استشهادیه محضری) از اداره ثبت احوال در کشور وی (انحصار ارث) تایید وبه زبان ترکی ترجمه شده است که وراث ورابطه قرابت بین آنها را مشخص می کند.
 2. دریافت شماره های مالیات برای همه وراث از ثبت مالیات در ترکیه.
 3. گذرنامه ای ترجمه شده به زبان ترکی وبا حد اقل شش ماه اعتبار.
 4. تعداد 2 عکس شخصی برای هر شخص.

مالیات ارثی برای خارجی ها در ترکیه:

طبق قانون ترکیه ، مالیات ارثی باید قبل از شروع پروسه انتقال ارث به وراث مشخص شود ، و پرداخت آن به موجب قانون مالیات سال 2021 ترکیه که در جدول زیر توضیح داده شد ، در ماه های مه و نوامبر هر سال و در یک دوره ای که بیش از  سه سال نباشد انجام می شود:

ارزش املاک به لیر ترکیه

مالیات ارثی

مالیات جوایز

380,000 TL

1%

10%

900,000 TL

3%

15%

1,900,000 TL

5%

20%

3,600,000 TL

7%

25%

6,780,000 TL   و بیشتر

10%

30%

 

ادامه مطلب اقرأ أقل

پروژه های برجسته

شروع می شود از

$ 314.600

شروع می شود از

$ 83.000
پروژه های بیشتر

مشاوره فوری املاک و مستغلات

+90 555 160 50 00
whatsapp-icon